ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТВЕБ», код ЄДРПОУ: 42756713, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, будинок 63, є платником єдиного податку (надалі - Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі - Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
1.4.1. факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://ua.bs1.org;
1.4.2. оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://ua.bs1.org;
1.4.3. письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://ua.bs1.org.
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://ua.bs1.org.
2.2. «Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
2.3. «Послуги» - Послуга або декілька Послуг з присвоєння діапазону унікальних ідентифікаційних номерів (далі по тексту ДіУІН) в системі автоматичної ідентифікації, символіки EAN-13 (European Article Number), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://ua.bs1.org.
2.4. «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://ua.bs1.org та акцептувала даний Договір.
2.5. «Виконавець» - суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю, що надає послуги з присвоєння діапазону унікальних ідентифікаційних номерів (далі по тексту ДіУІН) в системі автоматичної ідентифікації та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.
2.6. «Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає Замовнику послуги з присвоєння діапазону унікальних ідентифікаційних номерів (далі по тексту ДіУІН) в системі автоматичної ідентифікації, символіки EAN-13 (European Article Number) в порядку та відповідно до умов цього Договору, а Замовник в свою чергу зобов'язується оплатити Виконавцю такі послуги.
3.2. За даним Договором Виконавець надає Замовнику зокрема такі послуги:
3.2.1. присвоєння Замовнику ДіУІН;
3.2.2. розробка макетів штрихових кодів символіки EAN-13;
3.2.3. надання безоплатної консультативної допомоги з розробки та впровадження технологій штрихового кодування в перебігу всього терміну дії цього договору, за допомогою системи обміну повідомлень на сайті https://ua.bs1.org
3.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.4. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Приймати у Замовника заявки на розробку оригінал-макетів штрихових кодів на сайті https://ua.bs1.org.
4.1.2. Присвоїти Замовнику ДіУІН відповідно до кількості і префіксам зазначених в заявках Замовника, створених Замовником в особистому кабінеті на сайті https://ua.bs1.org.
4.1.3. Розробляти оригінал-макети штрихових кодів символіки EAN-13 в форматі PNG, і надати їх Замовнику в формі електронного архіву для скачування і подальшої обробки, в особистому кабінеті Замовника на сайті https://ua.bs1.org.
4.1.4. Надавати послугу, що є предметом даного договору, протягом двох робочих днів з дня отримання заявки Замовника на розробку і присвоєння штрих-кодів на сайті https://ua.bs1.org.
4.1.5. Не передавати ніяким іншим юридичним і фізичним особам присвоєний Замовнику ДіУІН протягом терміну дії договору, за умови своєчасного виконання Замовником пункту 3.4. справжньої угоди.
4.1.6. У разі якщо Замовник звернеться із заявкою на розробку нових штрихових кодів, загальна кількість яких, за сукупністю з попередніми заявками, не перевищує загальне число виділених унікальних ідентифікаційних номерів, згідно обраного діапазону, Виконавець приступає до своїх обов'язків за умови виконаного Замовником пункту 3.4. справжньої угоди.
4.1.7. У разі якщо Замовник звернеться із заявкою на розробку нових штрихових кодів, загальна кількість яких, за сукупністю з попередніми заявками, перевищує загальну кількість виділених ДіУІН, Виконавець, за погодженням із Замовником, виставляє рахунок Замовнику на новий діапазон унікальних ідентифікаційних номерів.
4.1.8. Надавати безоплатну консультативну допомогу з розробки та впровадження технологій штрихового кодування в перебігу всього терміну дії цього договору, за допомогою системи обміну повідомлень на сайті https://ua.bs1.org.
4.1.9. У разі якщо Замовник вказав в заявці, що йому необхідно «Свідоцтво про присвоєння ДіУІН», Виконавець зобов'язується надати дане свідоцтво Замовнику.
4.1.10. На вимогу Замовника надсилати йому Акт приймання-передачі наданих послуг.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. на своєчасну оплату за надані послуги.
4.2.2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
4.2.3. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:
5.1.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання передбачених цим Договором послуг.
5.1.2. Забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором належним чином, шляхом надання повної та об'єктивної інформації під час заповнення заявки на сайті https://ua.bs1.org. Замовник особисто несе відповідальність за наслідки неправильно зазначених параметрів в заявці.
5.1.3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним належним чином за цим Договором.
5.1.4. При необхідності присвоєння Замовнику нового ДіУІН, створити нову заявку в особистому кабінеті на сайті Виконавця, в розділі "Мої замовлення / Додати новий", вказавши в ньому всі необхідні параметри.
5.1.5. Не передавати іншим юридичним або фізичним особам присвоєні йому ДіУІН.
5.1.6. У разі відсутності вмотивованих претензій з боку Замовника в зазначених термін, заявка вважається виконаною і прийнятою Замовником, а Замовник зобов'язується протягом 3-х робочих днів, після виконання заявки Виконавцем, поповнити особовий рахунок в особистому кабінеті на сайті https://ua.bs1.org, за допомогою створення і оплати рахунку, на суму рівну, або велику вартості виконаної заявки.
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Використовувати ДіУІН після повної оплати тієї заявки, при виконанні якої ДіУІН були присвоєні Замовнику.
5.2.2. оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://ua.bs1.org;
5.2.3. вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
5.2.4. оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначених цим Договором.
5.2.5. У разі виникнення претензій за результатами виконання заявки Виконавцем, Замовник направити письмову, вмотивовану претензію на адресу Виконавця, протягом 3-х робочих днів з моменту виконання заявки.
5.2.6. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://ua.bs1.org шляхом заповнення заявки в особистому кабінеті Замовника.
6.2. Строк обробки Виконавцем заявки Замовника - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті https://ua.bs1.org шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами та заповненні заявки на отримання Послуги. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
7.2. В наданні послуги можуть передбачатись перерви, які необхідні для технічного обслуговування сервісу. Перерви в роботі сервісу здійснюються в моменти найменшого навантаження сервісу. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) на сервісі https://ua.bs1.org.
7.3. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.
7.4. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі - Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту - свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

8. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://ua.bs1.org. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
8.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України - гривні.
8.3. Оплата послуг здійснюється шляхом:
8.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або
8.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).
8.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
8.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.
8.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме - настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
9.5. Виконавець не несе відповідальності у разі неправомірних, некваліфікованих, або інших дій третіх осіб, в наслідок яких Замовнику при використанні ДіУІН було завдано збитків.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 ) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://ua.bs1.org. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://ua.bs1.org, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
11.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього